جمعه 3 فروردین
میانگین خریـد: 4840
میانگین فروش: 4970
پنجشنبه 2 فروردین
میانگین خریـد: 4840
میانگین فروش: 4970
چهارشنبه 1 فروردین
میانگین خریـد: 4840
میانگین فروش: 4960
سه شنبه 29 اسفند
میانگین خریـد: 4840
میانگین فروش: 4950
دوشنبه 28 اسفند
میانگین خریـد: 4840
میانگین فروش: 4950
یکشنبه 27 اسفند
میانگین خریـد: 4830
میانگین فروش: 4940