دوشنبه 24 مهر
میانگین خریـد: 4043
میانگین فروش: 4110
یکشنبه 23 مهر
میانگین خریـد: 4060
میانگین فروش: 4110
شنبه 22 مهر
میانگین خریـد: 4040
میانگین فروش: 4110
جمعه 21 مهر
میانگین خریـد: 4040
میانگین فروش: 4109
پنجشنبه 20 مهر
میانگین خریـد: 4040
میانگین فروش: 4115
چهارشنبه 19 مهر
میانگین خریـد: 4065
میانگین فروش: 4130