جمعه 29 دی
میانگین خریـد: 4590
میانگین فروش: 4700
پنجشنبه 28 دی
میانگین خریـد: 4555
میانگین فروش: 4680
چهارشنبه 27 دی
میانگین خریـد: 4550
میانگین فروش: 4660
سه شنبه 26 دی
میانگین خریـد: 4520
میانگین فروش: 4640
دوشنبه 25 دی
میانگین خریـد: 4520
میانگین فروش: 4640
یکشنبه 24 دی
میانگین خریـد: 4500
میانگین فروش: 4640