جمعه 31 فروردین
میانگین خریـد: 5450
میانگین فروش: 5580
پنجشنبه 30 فروردین
میانگین خریـد: 3626
میانگین فروش: 3720
چهارشنبه 29 فروردین
میانگین خریـد: 0
میانگین فروش: 0
سه شنبه 28 فروردین
میانگین خریـد: 2720
میانگین فروش: 2775
دوشنبه 27 فروردین
میانگین خریـد: 0
میانگین فروش: 0
یکشنبه 26 فروردین
میانگین خریـد: 0
میانگین فروش: 0