شنبه 28 مرداد
میانگین خریـد: 1925
میانگین فروش: 3950
جمعه 27 مرداد
میانگین خریـد: 0
میانگین فروش: 3950
پنجشنبه 26 مرداد
میانگین خریـد: 3840
میانگین فروش: 3950
چهارشنبه 25 مرداد
میانگین خریـد: 3850
میانگین فروش: 3939
سه شنبه 24 مرداد
میانگین خریـد: 3860
میانگین فروش: 3939
دوشنبه 23 مرداد
میانگین خریـد: 3870
میانگین فروش: 3950