دوشنبه 8 خرداد
میانگین خریـد: 3780
میانگین فروش: 3880
یکشنبه 7 خرداد
میانگین خریـد: 3780
میانگین فروش: 3880
شنبه 6 خرداد
میانگین خریـد: 3780
میانگین فروش: 3885
جمعه 5 خرداد
میانگین خریـد: 3780
میانگین فروش: 3890
پنجشنبه 4 خرداد
میانگین خریـد: 3780
میانگین فروش: 3890
چهارشنبه 3 خرداد
میانگین خریـد: 3780
میانگین فروش: 3890
سه شنبه 2 خرداد
میانگین خریـد: 3780
میانگین فروش: 3890