سه شنبه 21 آذر
میانگین خریـد: 4300
میانگین فروش: 4390
دوشنبه 20 آذر
میانگین خریـد: 4300
میانگین فروش: 4390
یکشنبه 19 آذر
میانگین خریـد: 4286
میانگین فروش: 4378
شنبه 18 آذر
میانگین خریـد: 4280
میانگین فروش: 4380
پنجشنبه 16 آذر
میانگین خریـد: 4270
میانگین فروش: 4370
چهارشنبه 15 آذر
میانگین خریـد: 4250
میانگین فروش: 4380