سه شنبه 5 اردیبهشت
میانگین خریـد: 3750
میانگین فروش: 3880
دوشنبه 4 اردیبهشت
میانگین خریـد: 3750
میانگین فروش: 3876
یکشنبه 3 اردیبهشت
میانگین خریـد: 3750
میانگین فروش: 3880
شنبه 2 اردیبهشت
میانگین خریـد: 3750
میانگین فروش: 3885
جمعه 1 اردیبهشت
میانگین خریـد: 3747
میانگین فروش: 3878
پنجشنبه 31 فروردین
میانگین خریـد: 3755
میانگین فروش: 3880
چهارشنبه 30 فروردین
میانگین خریـد: 3770
میانگین فروش: 3890