دوشنبه 7 فروردین
میانگین خریـد: 3800
میانگین فروش: 3895
یکشنبه 6 فروردین
میانگین خریـد: 3780
میانگین فروش: 3890
شنبه 5 فروردین
میانگین خریـد: 3790
میانگین فروش: 3890
جمعه 4 فروردین
میانگین خریـد: 3790
میانگین فروش: 3890
پنجشنبه 3 فروردین
میانگین خریـد: 3780
میانگین فروش: 3890
چهارشنبه 2 فروردین
میانگین خریـد: 3785
میانگین فروش: 3890
سه شنبه 1 فروردین
میانگین خریـد: 3770
میانگین فروش: 3890