چهارشنبه 1 آذر
میانگین خریـد: 4130
میانگین فروش: 4210
سه شنبه 30 آبان
میانگین خریـد: 4130
میانگین فروش: 4210
دوشنبه 29 آبان
میانگین خریـد: 4130
میانگین فروش: 4210
یکشنبه 28 آبان
میانگین خریـد: 4130
میانگین فروش: 4210
شنبه 27 آبان
میانگین خریـد: 4130
میانگین فروش: 4210
جمعه 26 آبان
میانگین خریـد: 4140
میانگین فروش: 4215
پنجشنبه 25 آبان
میانگین خریـد: 4140
میانگین فروش: 4240