یکشنبه 4 تیر
میانگین خریـد: 3800
میانگین فروش: 3920
شنبه 3 تیر
میانگین خریـد: 3800
میانگین فروش: 3920
جمعه 2 تیر
میانگین خریـد: 3800
میانگین فروش: 3930
پنجشنبه 1 تیر
میانگین خریـد: 3800
میانگین فروش: 3930
چهارشنبه 31 خرداد
میانگین خریـد: 3770
میانگین فروش: 3910
سه شنبه 30 خرداد
میانگین خریـد: 3770
میانگین فروش: 3910
دوشنبه 29 خرداد
میانگین خریـد: 3770
میانگین فروش: 3910