جمعه 31 شهریور
میانگین خریـد: 0
میانگین فروش: 3975
پنجشنبه 30 شهریور
میانگین خریـد: 3860
میانگین فروش: 3990
چهارشنبه 29 شهریور
میانگین خریـد: 3870
میانگین فروش: 3980
سه شنبه 28 شهریور
میانگین خریـد: 3870
میانگین فروش: 3990
دوشنبه 27 شهریور
میانگین خریـد: 3870
میانگین فروش: 4000
یکشنبه 26 شهریور
میانگین خریـد: 3880
میانگین فروش: 3990