پنجشنبه 29 تیر
میانگین خریـد: 3810
میانگین فروش: 3910
چهارشنبه 28 تیر
میانگین خریـد: 3810
میانگین فروش: 3910
سه شنبه 27 تیر
میانگین خریـد: 3810
میانگین فروش: 3915
دوشنبه 26 تیر
میانگین خریـد: 3810
میانگین فروش: 3899
یکشنبه 25 تیر
میانگین خریـد: 3820
میانگین فروش: 3910
شنبه 24 تیر
میانگین خریـد: 3820
میانگین فروش: 3920