یکشنبه 8 اسفند
میانگین خریـد: 3800
میانگین فروش: 3895
شنبه 7 اسفند
میانگین خریـد: 3800
میانگین فروش: 3895
جمعه 6 اسفند
میانگین خریـد: 3800
میانگین فروش: 3895
پنجشنبه 5 اسفند
میانگین خریـد: 3800
میانگین فروش: 3900
چهارشنبه 4 اسفند
میانگین خریـد: 3795
میانگین فروش: 3887
سه شنبه 3 اسفند
میانگین خریـد: 3803
میانگین فروش: 3898