دوشنبه 3 آبان
میانگین خریـد: 3600
میانگین فروش: 3700
یکشنبه 2 آبان
میانگین خریـد: 3600
میانگین فروش: 3700
شنبه 1 آبان
میانگین خریـد: 3600
میانگین فروش: 3700
جمعه 30 مهر
میانگین خریـد: 3600
میانگین فروش: 3700
پنجشنبه 29 مهر
میانگین خریـد: 3600
میانگین فروش: 3700
چهارشنبه 28 مهر
میانگین خریـد: 3600
میانگین فروش: 3700