جمعه 19 آذر
میانگین خریـد: 3950
میانگین فروش: 4030
پنجشنبه 18 آذر
میانگین خریـد: 3950
میانگین فروش: 4030
چهارشنبه 17 آذر
میانگین خریـد: 3950
میانگین فروش: 4030
سه شنبه 16 آذر
میانگین خریـد: 3950
میانگین فروش: 4040
دوشنبه 15 آذر
میانگین خریـد: 3940
میانگین فروش: 4032
یکشنبه 14 آذر
میانگین خریـد: 3920
میانگین فروش: 4045
شنبه 13 آذر
میانگین خریـد: 3906
میانگین فروش: 4026