یکشنبه 6 اسفند
میانگین خریـد: 4683
میانگین فروش: 4810
شنبه 5 اسفند
میانگین خریـد: 4650
میانگین فروش: 4800
جمعه 4 اسفند
میانگین خریـد: 4650
میانگین فروش: 4830
پنجشنبه 3 اسفند
میانگین خریـد: 0
میانگین فروش: 4830
چهارشنبه 2 اسفند
میانگین خریـد: 0
میانگین فروش: 4855
سه شنبه 1 اسفند
میانگین خریـد: 4700
میانگین فروش: 4865
دوشنبه 30 بهمن
میانگین خریـد: 4700
میانگین فروش: 4920